SEKRETESSMEDDELANDE

 

Insamling och användning av personlig information

Bausch & Lomb Nordic AB,ett Bausch Health-företag(“Bausch + Lomb”, “vi”, “oss” eller “vår”) informerar dig härmed om att det, baserat på ditt samtycke, samlar in och använder personlig information om dig, som namn, e-postadress, praktikens namn, kontonummer (valfritt) för att:

  • du ska kunna komma i kontakt med Bausch + Lombs kundservice och beställa utprovningsset eller andra artiklar.
  • du ska kunna ta emot e-postmeddelanden från Bausch + Lomb om våra produkter, tjänster, specialerbjudanden, tävlingar eller marknadsundersökningsaktiviteter, produkttestning, analyser och enkäter. Ovan nämnda information kommer att lagras i högst 3 år om du inte återkallar ditt samtycke.

Vi kan behandla din personliga information för att uppfylla skatterelaterade krav, redovisningskrav och andra juridiska skyldigheter, till exempel i samband med kommersiella transaktioner. Vi behandlar även din personliga information när det krävs enligt lag eller tvingas genom domstolsbeslut eller andra bindande beslut.

Du har alltid möjlighet att återkalla detta samtycke (se även avsnittet ”Kontakta oss” nedan).

Informationsdelning

Vi kan dela din personliga information för ovannämnda syften med::

– andra enheter inom Bausch + Lomb-koncernen,

– tjänsteleverantörer kopplade till driften av denna webbplats,

– myndigheter, statliga tillsynsmyndigheter eller andra brottsbekämpande organ och domstolar, enligt vad som krävs eller tillåts av tillämpliga lagar, eller under tvång genom ett bindande juridiskt beslut, samt

– andra tredje parter i samband med en företagsomstrukturering, försäljning eller överlåtelse av tillgångar, i samband med sammanslagning eller avyttring av Bausch + Lomb eller något av våra dotterbolag.

När vi delar din personliga information med enheter som är lokaliserade i länder utanför EES, Storbritannien eller Schweiz, som inte tillhandahåller en motsvarande nivå av dataskydd, så kommer vi att införa avtalsgarantier i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Du kan använda kontaktinformationen nedan för att begära mer information.

Datasäkerhet

Vi upprätthåller lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst.

Dina rättigheter

Med förbehåll för begränsningar enligt tillämplig lag har du rätt att begära: åtkomst till din personliga information, rättelse, radering, begränsning och avbrytande av behandlingen av din personliga information, inskränkning av portabiliteten för din personliga information samt att begära att inte bli föremål för automatiserade beslut som rör dig som individ. Förfrågningar kopplat till detta kan riktas till våra representanter som du hittar i kontaktinformationen nedan.

Dataintegritet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den personliga information vi samlar in är relevant för ändamålen den ska användas för, och för att säkerställa att den personliga informationen är tillförlitlig för avsedd användning och att den är korrekt, fullständig och aktuell. I vissa fall måste vi dock lita på att enskilda användare tillhandahåller och underhåller korrekt personlig information. Du ansvarar för att se till att din information är uppdaterad och korrekt när du tillhandahåller den till oss samt i de situationer där våra tjänster erbjuder dig verktyg för att uppdatera din information.

Lagring av personlig information

Vi kommer bara att lagra personlig information så länge vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lagstiftning eller så länge det är nödvändigt för det eller de ändamål som informationen behandlas för.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss på: DPO@bausch.com.

Om du har några problem eller klagomål om vår användning av din personliga information kan du kontakta vårt dataskyddsombud på: DPO@bausch.com .

Om du upplever att ditt klagomål inte har behandlats korrekt kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.