Privacy Policy

 

Gäller från :  2nd of November 2020

Välkommen till ultraoneday.com

Denna webbplats kontrolleras av Bausch & Lomb Nordic AB. Denna integritetspolicy för webbplatsen (“Integritetspolicyn”) beskriver hur vi samlar in, använder, överför och delar information som rör dig (“Personlig information”) .  This website privacy policy (the “Privacy Policy”) som vi kan registrera genom denna webbplats.  Vi behandlar din personliga information i enlighet med gällande lagar om integritet och dataskydd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA”), Storbritannien och Schweiz.

Insamling och användning av personlig information

Vi hanterar personlig information i olika syften.  Följande är exempel på personlig information som samlas in av Bausch + Lomb:

  • Att tillhandahålla en tjänst som du efterfrågat eller deltar i för att delta i en viss aktivitet.

– När du beställer produkter online samlar vi in identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, leveransinformation, betalningsinformation och annan information som är nödvändig för att genomföra din transaktion.

– Du kan också skapa ett konto på vår webbplats för att underlätta interaktioner med oss.

– Tävlingar: När en person deltar i en tävling kan Bausch + Lomb samla in och använda deltagarens namn och kontaktuppgifter (inklusive postadress, e-postadress, telefonnummer) i samband med tävlingen.

– Kampanjer, kostnadsfria produktprover eller kupongprogram: När en person deltar i en Bausch + Lomb-kampanj, registrerar sig för kostnadsfria produktprover eller Bausch + Lomb-kupongprogram kan Bausch + Lomb använda individens namn, kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer) och sådan personlig information (som kan innehålla data i särskilda kategorier) som avslöjas av individen för att behandla kupongen som krävs för att delta i det aktuella programmet eller kampanjen. Om Bausch + Lomb driver kampanjer eller program tillsammans med en tredjepartspartner, till exempel med en legitimerad optiker, med förbehåll för marknadsförings- eller programregler och meddelanden, kan Bausch + Lomb tillhandahålla sådan information till den partner som kan samla in och använda uppgifterna och som ska vara en gemensam registeransvarig för sådana uppgifter.

– Evenemang: Delta i evenemang och webbseminarier anordnade och / eller sponsrade av Bausch + Lomb.

  • Uppfylla våra verksamhetsbehov

Du kan besöka denna webbplats utan att avslöja mycket information om dig själv. Våra servrar loggar emellertid automatiskt tekniska data om besökare för att upprätthålla vår webbplats, för säkerhetsändamål och för användning vid analys av vår webbplats.

Den personliga information vi samlar in används också av oss för interna ändamål, som till exempel att förbättra våra produkter och kampanjer, hantera kundkonton, lära oss om våra kunders behov och kontakta kunder för forsknings- och informationsändamål.

Slutligen kan vi använda din personliga information i samband med bolagsrelaterade transaktioner och för att skydda våra rättigheter eller egendom, för att genomdriva våra användarvillkor och juridiska meddelanden och för upprättande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

  • Uppfylla våra juridiska skyldigheter

Vi behandlar din personliga information för att uppfylla skatterelaterade krav, redovisningskrav och andra juridiska skyldigheter, till exempel i samband med kommersiella transaktioner. Vi behandlar även din personliga information när det krävs enligt lag eller tvingas genom domstolsbeslut eller andra bindande beslut.

  • Med ditt samtycke

Under vissa omständigheter kan vi begära ditt samtycke för insamling och användning av din personliga information. Detta kommer till exempel att vara fallet för användning av vissa cookies, för användning av din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer för reklam- eller marknadsföringsändamål, eller när du prenumererar på vissa tjänster (t.ex., ett vanligt nyhetsbrev, inbjudningar att delta i evenemang och webbseminarier organiserade och/eller sponsrade av Bausch + Lomb, marknadsundersökningsaktiviteter och produkttester, analyser och marknadsundersökningar samt andra undersökningar).  Du kommer alltid att ha möjlighet att återkalla detta samtycke.

  • Direkta interaktioner

Dessutom kan du frivilligt tillhandahålla personlig information för att till exempel ge oss feedback eller kontakta oss, inklusive, i tillämpliga fall, ditt namn, kontaktinformation (pelefonnummer, e-postadress och postadress), födelsedatum, jobbtitel, vänners och familjemedlemmars namn och kontaktinformation, hobbyer, intresseområden, yrkesmässiga förbindelser, varumärkes- och produktpreferenser och information om varifrån du hänvisats till vår webbplats.  I den utsträckning du tillhandahåller information om vänner och familjemedlemmar samtycker du till att delge sådana personer denna Integritetspolicy och att få deras samtycke till att tillhandahålla informationen.

Om du är under 16 år ska du inte förse oss med personlig information utan att först ha fått en förälders eller vårdnadshavares samtycke eller tillstånd.

Vi kommer inte att använda eller dela din personliga information för ändamål som inte är relaterade till de som beskrivs i denna Integritetspolicy utan att först meddela dig, och, om så krävs, erbjuda dig ett val om huruvida vi får använda din personliga information på detta sätt.

 Informationsdelning

Vi kan dela din personliga information för ovannämnda syften med:

– andra enheter inom vår företagskoncern, Bausch Health Companies Inc.-gruppen;

– till våra tredjepartspartners (som är gemensamt registeransvariga för dina uppgifter) som till exempel optiker som deltar i våra kampanjer, kostnadsfria produktproverbjudanden eller kupongprogram, där du har gett ditt samtycke

–  tjänsteleverantörer kopplade till driften av denna webbplats och vårt företag, inklusive webbhotell, tillhandahållande av teknikrelaterade tjänster, betalningshantering och auktorisering, distribution av marknadsföringsmaterial, marknadsundersökare;

– myndigheter, statliga tillsynsmyndigheter eller andra brottsbekämpande organ och domstolar, enligt vad som krävs eller tillåts av tillämpliga lagar, eller under tvång genom ett bindande juridiskt beslut; samt

– andra tredje parter i samband med en företagsomstrukturering, försäljning eller överlåtelse av tillgångar, i samband med sammanslagning eller avyttring av Bausch + Lomb eller något av våra dotterbolag.

När vi delar din personliga information med enheter som är lokaliserade i länder utanför Storbritannien,  EEA eller Schweiz, som inte tillhandahåller en motsvarande nivå av dataskydd, så kommer vi att införa avtalsgarantier i enlighet med tillämplig dataskyddslag.  Du kan använda kontaktinformationen nedan för att begära mer information.

Datasäkerhet

Vi upprätthåller lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst.   Tyvärr kan inget informationssäkerhetssystem vara 100 % säkert. Vi strävar efter att skydda din personliga information, med på grund av detta faktum kan vi inte garantera skydd mot oförutsägbar förlust av eller obehörig åtkomst till din personliga information.

Dina rättigheter

Med förbehåll för begränsningar enligt tillämplig lag har du rätt att begära: åtkomst till din personliga information, rättelse, radering, begränsning och avbrytande av behandlingen av din personliga information, inskränkning av portabiliteten för din personliga information samt att begära att inte bli föremål för automatiserade beslut som rör dig som individ.  Förfrågningar kopplat till detta kan riktas till våra representanter som du hittar i kontaktinformationen nedan.

 Dataintegritet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den personliga information vi samlar in är relevant för ändamålen den ska användas för, och för att säkerställa att den personliga informationen är tillförlitlig för avsedd användning och att den är korrekt, fullständig och aktuell.  I vissa fall måste vi dock lita på att enskilda användare tillhandahåller och underhåller korrekt personlig information.  Du ansvarar för att se till att din information är uppdaterad och korrekt när du tillhandahåller den till oss samt i de situationer där våra tjänster erbjuder dig verktyg för att uppdatera din information.

Lagring av personlig information

Vi kommer bara att lagra personlig information så länge vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lagstiftning eller så länge det är nödvändigt för det eller de ändamål som informationen behandlas för.  Vi kommer att radera personlig information när den inte längre behövs och när datumet för den maximala lagringstiden som anges i tillämplig lag passerar, oavsett rådande omständigheter.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Om vi gör några väsentliga ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera en uppdaterad länk med texten ”Reviderad integritetspolicy” på vår webbsida eller lägga upp/skicka ut ett meddelande om ändringarna. Du bör kontrollera den här webbplatsen med jämna mellanrum för att se om denna Integritetspolicy ändrats.  Du kan också se om denna Integritetspolicy nyligen ändrats genom att kontrollera ikraftträdandedatumet som publicerades i början av Integritetspolicyn.

Länkar till andra webbplatser

Sekretesspraxis som anges i denna Integritetspolicy gäller endast denna webbplats och andra specificerade aktiviteter. Andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part kan styras av andra principer.   Om du länkar till eller på annat sätt besöker andra webbplatser som hanteras av tredje part, läs igenom integritetspolicyn som publiceras på dessa webbplatser.  Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och är inte ansvariga för tredje parters policyer och metoder.

Arbetar du inom vården ?

Om du arbetar inom vården (vilket inkluderar optiker)  ber vi dig att läsa vårt dedikerade sekretessmeddelande för vårdpersonal HCP Privacy Notice.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss på: DPO@bausch.com.

Om du har några problem eller klagomål om vår användning av din personliga information kan du kontakta vårt dataskyddsombud på: DPO@bausch.com .

Om du upplever att ditt klagomål inte har behandlats korrekt kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.