Juridiskt meddelande/Användarvillkor

Denna webbplats, ultraoneday.se, kontrolleras av Bausch & Lomb Nordic AB.   Vi är registrerade i Sverige under organisationsnummer 556214-8188 och har vårt säte på adressen Söder Mälarstrand 45,118 25 Stockholm.

Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor

Dessa användarvillkor (“Användarvillkor“) gäller för din användning av denna webbplats. Läs dessa Användarvillkor innan du börjar använda webbplatsen.  Om du inte godkänner dessa Användarvillkor får du inte använda vår webbplats.

Dessa Användarvillkor innefattar även följande villkor som gäller för din användning av denna webbplats:

  • Vår Integritetspolicy. Läs mer om detta under Hur vi använder dina personliga uppgifter.
  • Vårt meddelande om cookies, som innehåller information om cookies på vår webbplats. Se mer under Cookies och Sekretess.

Bausch + Lomb kan ändra dessa villkor, så du bör regelbundet kontrollera eventuella uppdaterade villkor eftersom alla ändringar kommer att träda i kraft så snart de publiceras på denna webbplats.

1. Användning av Webbplatsen.

Din tillgång till och användning av informationen på webbplatsen är föremål för dessa Användarvillkor. Du samtycker till att alltid agera lagligt vid användning och åtkomst till denna webbplats, och intygar att du inte kommer att göra något som skadar, stör, stör tillgången till, hindrar eller försämrar funktionaliteten på denna webbplats eller hämmar andra användares användning och upplevelse av webbplatsen.

Denna webbplats och dess innehåll är avsedda att följa Sveriges lagar. Även om informationen på denna webbplats är tillgänglig för användare utanför Sverige är informationen på webbplatsen endast avsedd att användas av invånare i Sverige. Andra länder kan ha lagar, krav och medicinsk praxis som skiljer sig från lagar, krav och medicinsk praxis i Sverige.

2. Innehåll.

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som en marknadsföring av eller uppmaning att köpa eller använda någon produkt, eller för användning av någon produkt på ett sätt som inte är godkänt av lagar och förordningar i det land där användaren är lokaliserad.

Denna webbplats är utformad för att ge allmän information om ögonvård och Bausch + Lombs produkter. Webbplatsen är inte avsedd för att tillhandahålla medicinsk rådgivning. Konsumenter och patienter bör alltid kontakta en optiker, läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal för råd om behandling av ett specifikt tillstånd eller för något annat särskilt behov.

Du samtycker till att tillgång till och användning av denna webbplats och dess innehåll sker på din egen risk. Bausch + Lomb kan lägga till, ändra, ta bort, modifiera eller komplettera material från denna webbplats när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.

Bausch + Lomb kommer att göra rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på den här webbplatsen. Se vår integritetspolicy för Internet för information om hur vi samlar in och använder information som samlas in eller tas emot via denna webbplats. Vi lämnar inga garantier eller försäkranden (uttryckliga eller underförstådda) angående riktigheten, aktualiteten, lämpligheten för syftet eller fullständigheten för sådan information. Bausch + Lomb avstår från alla garantier, uttryckta eller underförstådda i den utsträckning som lagen tillåter. Bausch + Lomb ansvarar inte för skador eller skador som kan uppstå till följd av användning av eller beroende av någon information som tillhandahålls på denna webbplats eller från din oförmåga att komma åt webbplatsen. Bausch + Lomb, dess dotterbolag, eller annan part som är inblandad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats tar inget ansvar och ska inte hållas ansvarig för personskador på dig, skador på din dator eller annan personlig egendom, inklusive men inte begränsat till skador orsakade av virus som infekterar din datorutrustning eller annan egendom på grund av din åtkomst till vår webbplats eller från din nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud eller andra objekt från webbplatsen.

3. Cookies och Sekretess.

Bausch + Lomb respekterar integriteten hos sina webbplatsanvändare. Se vårt meddelande om cookies och vår Integritetspolicy som förklarar användarnas rättigheter och grunden för att vi kan samla in och använda personlig information (inklusive genom att använda ”cookies”) som samlas in eller tas emot via denna webbplats.

4.  Tredjeparts webbplatser och länkar.

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser från tredje part som vi inte har någon kontroll över. Sådana länkar tillhandahålls bara som en bekvämlighet. På samma sätt kan denna webbplats nås från tredjepartslänkar som Bausch + Lomb inte har någon kontroll över. Bausch + Lomb lämnar inga garantier, åtaganden eller utfästelser av något slag beträffande riktigheten, aktualiteten, kvaliteten, fullständigheten eller lämpligheten för ändamålet hos informationen på sådana webbplatser och tar inget ansvar för förlust, skada eller kostnad som härrör från sådan information. Inkludering av externa webbplatser innebär inte ett godkännande eller en rekommendation från Bausch + Lomb och Bausch + Lomb ger ingen garanti för innehållet hos någon sådan extern webbplats.

5. Immateriella rättigheter.

Alla varumärken, tecken, slogans, logotyper, servicemärken och varumärken, även om de visas i kursiv stil, fetstil och/eller i stort tryck, med eller utan varumärkessymboler, ägs av eller är licensierade till  Bausch + Lomb eller dess dotterbolag, och skyddas från reproduktion, imitation, urvattning eller förvirrande eller vilseledande användning enligt nationella och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar.

All obehörig användning av innehållet, varumärkena eller annat material kan bryta mot upphovsrätt, varumärke, illojal konkurrens, falsk reklam, sekretessplikt och/eller andra lagar och/eller internationella lagar, och kan kränka rättigheterna för Bausch + Lomb eller dess dotterbolag.  Sådan obehörig användning kan leda till personligt ansvar, inklusive potentiellt straffrättsligt ansvar. Detta inkluderar hela webbplatsens innehåll som är upphovsrättsskyddat och skyddat som ett kollektivverk. Observera att Bausch + Lomb aktivt och aggressivt verkställer sina immateriella rättigheter till lagens fulla utsträckning.

Reproduktion av bilder och annat upphovsrättsskyddat material. Precis som för alla typer av bilder ger innehav av en kopia av en digitaliserad bild inte användaren obegränsade rättigheter att använda bilden. Upphovsrätten till en bild ägs vanligtvis av fotografen, och endast upphovsrättsinnehavaren, eller ägarens juridiska ombud, kan ge tillstånd för kopiering, distribution eller offentlig visning av bilden.

Det är olagligt att reproducera fotografier som tagits av en professionell fotograf eller annat upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Användning av information på denna webbplats. Upphovsrätten till bilderna och annat material på denna webbplats ägs av  Bausch + Lomb + Lomb eller av de individuella fotografer som godkänt användningen av sina bilder eller sitt material på denna webbplats.

Användning av andra bilder och information Andra bilder och information kan laddas ner, tryckas om och reproduceras för icke-kommersiella privata ändamål. Andra bilder och information får inte manipuleras eller ändras utan uttryckligt tillstånd från  Bausch + Lomb eller fotografen.

Denna webbplats kan innehålla immateriella rättigheter som ägs av tredje part, inklusive men inte begränsat till marknadsförings- och affärspartners, licensgivare, licensinnehavare, sponsorer och annonsörer.  Produktnamnen/varumärkena från tredje part är varumärken som tillhör respektive ägare.

Innehållet på denna webbplats får endast kopieras för icke-kommersiellt individuellt bruk, i enlighet med alla villkor för upphovsrätt eller annan äganderätt och får därefter inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt distribueras. Med undantag av vad som uttryckligen tillåts ovan får du inte kopiera, visa, ladda ner, distribuera, modifiera, reproducera, publicera om eller överföra information, text eller dokument på denna webbplats eller någon del av den i något elektroniskt medium eller som papperskopia, och inte heller använda information, text eller dokument på denna webbplats eller någon del av den som utgångspunkt för något eget arbete utan Bausch + Lomb’s uttryckliga skriftliga medgivande.

6. Tillämplig lagstiftning.

Dessa Användarvillkor och din användning av webbplatsen ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. De svenska domstolarna ska ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister som uppstår i samband med denna webbplats. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar så ska den bestämmelsen anses ogiltig, men den påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för de återstående bestämmelserna.